Bewindvoerders en Curatoren
Correspondentieadres:
Postbus 44
8470 AA Wolvega
Bezoekadres:
Hoofdweg 163-B
8474 CD Oldeholtpade
T 085 - 7920229
E info@integrabewindvoering.nl
W www.integrabewindvoering.nl
IBAN:NL92ABNA0538335033
BIC:ABNANL2A
BTW 822928991B01
KvK 50786377
Rechtsvorm: VOF
Als de betrokkene door lichamelijke en/of psychische oorzaken zelf niet meer in staat is de regie over zijn of haar zorg te houden en om die reden geen weloverwogen beslissingen meer kan nemen over begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling, en beschermd moet worden tegen zichzelf en anderen is mentorschap een oplossing. Als de betrokkene geen partner of familie meer heeft die de belangen wil of kan behartigen. Als er binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg, of hoe de betrokkene het beste kan worden behandeld c.q. geholpen.

Het aanvragen van mentorschap kan worden gedaan door de persoon zelf, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Ook degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd (als de betrokkene minderjarig is) of stiefouder, kan de maatregel vragen.

Daarnaast kan het openbaar ministerie en de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt mentorschap aanvragen. Meer informatie over mentorschap kunt u vinden in de folder "curatele, bewind en mentorschap" van het Ministerie van Justitie. De kantonrechter zal de situatie bekijken en tot benoeming overgaan indien ook hij dit wenselijk acht.